Enxebre Games logo

en | gl | es

DEADVIVORS is a survival horror adventure. In a world where roles are reversed, you play in the skin of Xoel, an infected by a dangerous virus that tries to make his way among aggressive humans in search of his missing friend.Inspired by classics like Resident Evil or Silent Hill: You’ll have to explore hostile environments that will test your ability to solve problems, manage scarce resources, and improve your equipment if you want to have any chance to survive and unravel the truth of the situation you’re in.Follow us on Twitter to stay up to date about the development!Credits

Enxebre Games team walking
Logo de Enxebre Games

en | gl | es

DEADVIVORS é unha aventura de terror e supervivencia. Nun mundo no que os roles se inverteron, xogas na pel de Xoel, un infectado por un perigoso virus que trata de abrirse camiño entre agresivos humanos na procura da súa amiga desaparecida.Inspirado en clásicos como Resident Evil ou Silent Hill: Deberás explorar entornos hostís que porán a proba a túa capacidade para resolver problemas, xestionar escasos recursos e mellorar o equipo se queres ter algunha posibilidade de sobrevivir e desentrañar a verdade da situación na que te atopas.¡Síguenos no Twitter para sabelo todo sobre o desenvolvemento!Créditos

Equipo de Enxebre Games camiñando
Logo de Enxebre Games

en | gl | es

DEADVIVORS es una aventura de terror y supervivencia. En un mundo con los roles invertidos, juegas en la piel de Xoel, un infectado por un peligroso virus que trata de abrirse camino entre agresivos humanos en busca de su amiga desaparecida.Inspirado en clásicos como Resident Evil o Silent Hill: Deberás explorar entornos hostiles que pondrán a prueba tu capacidad para resolver problemas, gestionar escasos recursos y mejorar el equipo si quieres tener alguna posibilidad de sobrevivir y desentrañar la verdad sobre la situación en la que te encuentras.¡Síguenos en Twitter para saberlo todo sobre el desarrollo!Créditos

Equipo de Enxebre Games caminando
Enxebre Games logo

en | gl | es

MIGUEL: When I’m not designing mechanics and scenarios, I’m programming or writing stories. I have been a fan of video games since an early age. Some of my favorites are Shenmue, Final Fantasy or Resident Evil, among many others!

Miguel
Javi

JAVI: Programmer turned pixel artist and animator. Always trying to improve the atmosphere of the games. Sometimes an amateur graphic designer, writer or songwriter, I dream of making music as good as in Soleil, Goldeneye or Streets Of Rage.

Enxebre Games team standing
Logo de Enxebre Games

en | gl | es

MIGUEL: Cando non estou deseñando mecánicas e escenarios, estou programando ou escribindo historias. Son fan dos videoxogos desde unha idade temperá. Algúns dos meus favoritos: Shenmue, Final Fantasy ou Resident Evil, entre moitos outros!

Miguel
Javi

JAVI: Programador reconvertido a artista do pixel e animador. Sempre con algunha idea para mellorar a ambientación dos xogos. Por veces deseñador gráfico, escritor ou compositor amateur, soño con facer música tan boa como a do Soleil, Goldeneye ou Streets Of Rage.

Equipo de Enxebre Games de pé
Logo de Enxebre Games

en | gl | es

MIGUEL: Cuando no estoy diseñando mecánicas y escenarios, estoy programando o escribiendo historias. Soy fan de los videojuegos desde temprana edad. Algunos de mis favoritos: Shenmue, Final Fantasy o Resident Evil, ¡entre muchos otros!

Miguel
Javi

JAVI: Programador reconvertido a artista del pixel y animador. Siempre con alguna idea para mejorar la ambientación de los juegos. Por veces diseñador gráfico, escritor o compositor amateur, sueño con crear música tan buena como la de Soleil, Goldeneye o Streets Of Rage.

Equipo de Enxebre Games de pie
Enxebre Games logo

en | gl | es

External assets included in Deadvivors:

FONTS"Mousetrap" by jeti - Licensed under CC BY 4.0."Grand9K Pixel" by Jayvee Enaguas - Licensed under CC BY SA 3.0.

MUSIC"Anxiety", "Awkward Meeting", "Man Down", "Oppressive Gloom" and "Redletter" by Kevin MacLeod - All licensed under CC BY 3.0

Logo de Enxebre Games

en | gl | es

Recursos externos incluídos en Deadvivors:

FONTES"Mousetrap" por jeti - Baixo licenza CC BY 4.0."Grand9K Pixel" por Jayvee Enaguas - Baixo licenza CC BY SA 3.0.

MÚSICA"Anxiety", "Awkward Meeting", "Man Down", "Oppressive Gloom" e "Redletter" por Kevin MacLeod - Todas baixo licenza CC BY 3.0

Logo de Enxebre Games

en | gl | es

Recursos externos incluidos en Deadvivors:

FUENTES"Mousetrap" por jeti - Bajo licencia CC BY 4.0."Grand9K Pixel" por Jayvee Enaguas - Bajo licencia CC BY SA 3.0.

MÚSICA"Anxiety", "Awkward Meeting", "Man Down", "Oppressive Gloom" y "Redletter" por Kevin MacLeod - Todas bajo licencia CC BY 3.0